Ja, det er et intensivt studie. Jeg lærer  mye om det å skal bli skoleleder. Alle foreleserne har ulike innfallsvinkler og er meget

dyktige formidlere av fagstoffet. Som student blir jeg svært motivert til å fortsette. Det er mye å fordøye, men en glede å være tilstede og  få muligheten til tillegne meg denne type kompetanse.  Jeg tror nok det tar litt tid å fordøye alle perspektivene, men jeg merker at jeg blir mer bevisst i skolehverdagen.

På første samling foreleste Johan From og  Hans Bonesrønning. Det var en god innføring  i kvaliteten i norsk skole og omleggingen av styringssystemet i grunnopplæringen som  følger av kunnskapsløftet og om hvordan skolelederens rolle endres.  Disse elementene ble framstilt på en strukturert måte, ved hjelp av empiri fra internasjonale studier om norsk skole og utdanningsøkonomisk  forskning.

Det er interressant å høre på Johan From og lese i boken «Fristillingen og fornyelse-Telenor fra verk til bedrift». Det vil si å prøve å forstå hvordan omdannelsen av Televerket til statsaksjeselskap og senere til det delprivatiserte og børsnoterte Telenor ble en suksess, og som igjen  har ført til grunnlag for diskusjoner om fristilling av offentlige virksomheter og hvordan elementer i Telenors suksess ev. kan overføres til offentlig sektor.

Hans Bonestrønning foreleste om styringsystemer som innsatsstyring kontra resultatstyring og styringsvikt, samt skoleleders utfordringer i det nye  systemet. Boken «Kan skolen forbedres?» gir en god innføring i hvordan økonomer tenker om styringsutfordringene i skolen, og om hvordan skolen delvis har forlatt det gamle innsatsstyringssystemet og er på vei mot resultatsstyring. Det bør jobbes mer med den nasjonale styringen, i form av å etablere instrumenter slik at måloppnåelsen kan kvantifiseres. Det sier seg selv at  omlegging av styringssystemer krever rolleavklaringer ikke bare på nasjonalt nivå , men for alle aktører i sektoren. Det må skje en rolleavklaring fra kommunenivå og nedover. Det hevdes i boken at lokalpolitikere bør offentliggjøre elevresultater, slik at lærere og skoleledelse ansvarligjøres. Boken fremmer flere interresanne aksepter..

Samling 2 ble åpnet av Yngve Lindvig med en spennende forelesning knyttet opp til analyse av skoledata som grunnlag for skoleutvikling.  Forelesningen  ga en god innføring i hvordan man kan unngå at målstyring blir instrumentell. Da kan man ta hensyn til  Bourdieus og Senges systemtenkning, Hatties og Wærnes vurdering for læring, Kaplans & Northons balanserte målstyring og Andy Hargreaves  «den fjerde vei». Videre presenterte han det instrumentelle mistak, hvor han vektla mangelen på den sosiale integrasjonen. Han pratet også mye om systemisk kvalitetsvurderingsarbeid, hvor viktig det er å analysere og fremstille data forståelig ved å spørre og drøfte svar. Han var flink til å integrere egne erfaringer knyttet til blant annet hvordan endring går gjennom fire faser; Ignorerering, latterligjøring, rettroenhet og endring. Han fremstilte også hva er vurdering for læring og hva bør man ha fokus på. Han hadde en god framstilling på hva er vurdering for læring med henhold til skolelæring, samt at han pratet om hvordan man kan lytte og prate på en empatisk måte. Det var gode råd på en konkretiserende måte, som fikk meg til å tenke på hvordan jeg som leder  kan trene på dette. Videre framstilte han en god modell for hvordan lede endringsprosesser. Jeg fikk også et godt innblikk i de 5 prisippene som 1:0,3 regelen. 2. Sammenligne relevant data.3 Input-Output.4. En analyse av kvalitet må bygge på en analyse av sammenheng. Dette er viktige prinsipper når vi skal jobbe med egen analyse av skoledata. Det tar vel litt tid før jeg kan forholde meg til dette i praksis. Jeg må arbeide litt mer med disse prinsippene, for å forstå hvordan jeg skal benytte dem i praksis.

Jeg opplevde  at Kjell. A. Eliassens og Erica Grunnevolls forelesninger var svært engasjerende i dag. Jeg fant det veldig spennende med  offentlig lederskap i skolehverdagen, spesielt rundt ledelseutfordringer og lederskap som lærdomsgren og håndtverk. Vi diskuterte blant annet lederstrategier og lederegenskaper. Dette ga meg mye å tenke på. Vi skal tenke ut egne verdier og egenskaper som leder, samt få en evaluering av kollegaer.  Det blir en ok prosess!

Dette var et forsøk på å blogge .Jeg antar det ble en del oppsummering, men det er en begynnelse på det å blogge…

Reklame